Ezoteriko Etikos ir Garbės Kodeksas

SUDARĖ:

ez. m. dr. Mindaugas Stravinskas

Bendraautoriai:

 

Ezoterinis (gr. Esoterikos – vidinis, uždaras ), slaptas, paslaptingas, prieinamas tik išrinktiesiems ( apie religines apeigas, magiškas formules ), neprieinamas.

Parapsichologija, bioenergetika, chirologija, chiromantija, numerologija, magija, telekinezė, telepatija, okultizmas, biolokacija, astrologija, liaudies medicina, taip pat bet kokios žinios susijusios su dvasia, siela, astralu, taip pat ir Dievu, masažas, meditacija, atsipalaidavimas ir t.t. – visa tai yra vadinama vienu žodžiu EZOTERIKA. O bet koks šių žinių mokymasis, tobulinimas yra EZOTERINIS MOKSLAS.

Visos etikos pagrindas, yra sugebėjimas pajusti sąžinės virpesius savo viduje, turėti pastovų norą būti geresniam, pripažinti savo klaidas ir jų nekartoti.

ETIKOS IR GARBĖS KODEKSAS STUDIJUOJANTIEMS EZOTERINIUS MOKSLUS:

1. Aš pripažįstu, kad egzistuoja Aukštesnysis Protas ir Aukštesnioji Sąmonė ( Kūrėjas, Dievas, Sutvėrėjas, Architektas…), sukūrę Žmogų ir visą Visatą.

2. Aš veržiuosi į savo aukšto intelekto, kultūrinį, dvasinį ir socialinį augimą.

3. Aš tobulinu, gilinu, perduodu ir saugau įgyjamas ezoterines žinias.

4. Aš prisidedu ir padedu kitiems žmonėms siekti ir suprasti ezoterines žinias, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, tikėjimo, socialinės ar rasinės priklausomybės. Padedu žmonėms gauti patikrintas ir patikimas žinias apie ezoterinį mokslą.

5. Aš priimu ir gerbiu kiekvieno žmogaus įsitikinimus, požiūrį, saugau jo privatumą, bet nebruku savo požiūrio, ar įsitikinimų bet kokia forma.

6. Aš nenaudoju savo įgytų ezoterinių žinių prieš kitus žmones, kad jos sukeltų negatyvius jausmus kitiems, jų mąstymui ir tuo pačiu jų tobulėjimui.

ETIKOS IR GARBĖS KODEKSAS DIRBANČIAM EZOTERIKUI – KONSULTANTUI:

1. KŪRĖJAS. Aš pripažįstu, kad egzistuoja Aukštesnysis Protas ir Aukštesnioji Sąmonė ( Kūrėjas, Dievas, Sutvėrėjas, Architektas…), sukūrę Žmogų ir visą Visatą.

2. VISATOS SUKŪRIMAS. Aš gerbiu ir laikausi Visatos dėsnių, kuriuos skaitau esančius aukščiau tų dėsnių, kuriuos sukūrė žmogus.

3. ŠALIES ĮSTATYMAI. Aš gerbiu ir laikausi tos šalies įstatymų, kurioje aš dirbu ezoteriko – konsultanto darbą, o taip pat ir tarptautinių įstatymų, po kurių jurisdikcija aš papuolu. Jei, įstatymai tos šalies kurioje aš atlieku savo ezoteriko – konsultanto darbą, nesiderina su mano etika, principais ir sąžine, aš nutraukiu savo veiklą tos šalies teritorijoje ir ieškausi kitos vietos savo darbui. *

4. APMOKAMOS KONSULTACIJOS. Aš konsultuoju tiktai už atlygį. Darbas su klientu, tai darbas su energijomis. Darbo metu aš naudoju savo jėgas, laiką ir kt. , kas savo ruoštu turi būti apmokėta, apie ką aš iš anksto informuoju klientą ir dirbu jau su iš anksto sudarytu sandoriu su klientu. Kai kuriais atvejais, man pačiam nusprendus aš turiu teisę, bet nesu įpareigotas, galiu duoti konsultacijas nemokamai.

5. KLIENTO LAISVĖ. Aš turiu teisę konsultuoti klientą tik tuo atveju, kada jis pats to nori. Konsultacija yra paremta tiktai kliento laisvanoriško sutiko principu. Ji, jokiais būdais negali būti suteikta prievarta, ar įrodinėjant savo nuomonę.

6. KLIENTO PERSPĖJIMAS. Prieš darbą aš įspėju klientą, apie atsakymų į klausimus prognozių įvairovę ir kad jie nėra galutiniai, kad galiu suklysti ir priimti tai kaip „žaidimą“. Tai reiškia, kad bet koks ezoteriko darbas, nėra 100% tiesa, o yra tik prognozės, kaip ir meteorologo darbas, gydytojo ar juristo. Perspėju klientą, kad Visatoje egzistuoja daugybė sprendimų variantų įvairovė susijusių su praeitimi, dabartimi, ateitimi ir kad savo darbo metu aš matau tik vieną, arba kelis variantus analizuojamoje situacijoje ir jo teisė rinktis priimti tai, tikėti tuo ar ne.

7. KLIENTO ETIKA IR PASITIKĖJIMAS. Prieš darbą aš perspėju klientą, kad jei kliento užduodami klausimai yra su tikslu patikrinti mano kaip ezoteriko paranormalius sugebėjimus, tuomet atsakymai gali būti iškraipyti ir visiškai neatitikti tikrovės. Kokie klausimai, tokie ir atsakymai. Gerbkime vieni kitus. Nepasitikėjimas sukelia net karus.

8. PAGARBA KLIENTUI. Aš gerbiu bet kokį klientą, kuris kreipiasi pas mane konsultacijos, nepriklausomai nuo užduodamo klausimo pobūdžio, lyties, amžiaus, tautybės, pilietybės, sveikatos stovio, finansų, užimamų pareigų, politinio požiūrio ir kt.

9. OBJEKTYVUS KLIENTO KLAUSIMO VERTINIMAS. Aš kliento klausimus vertinu, tik iš savo supratimo apie Visatos dėsnius pusės. Žmogiškieji prietarai, teisimai, asmeniniai įsitikinimai ir kiti mano išgyvenimai, turi daryti kuo mažesnę įtaką į kliento užduodamų klausimų sprendimą. Pasireiškiant mano emociniam, psichiniam, fiziologiniam, socialiniam, materialiniam ir kt. neobjektyvumui, trukdančiam man objektyviai ir pareigingai atlikti darbą, aš įsipareigoju apie tai informuoti klientą ir pasiūlyti jam apsilankyti kitą kartą, kitu laiku, kitoje vietoje arba nukreipti jį pas kitą ezoteriką -konsultantą, arba tos srities specialistą. **

10. KLAUSIMAI KAM NORS KENKIANTYS. Aš nenagrinėju kliento užduodamų klausimų, kurie gali būti nukreipti prieš kokį nors kitą asmenį. ***

11. KLAUSIMAI APIE ŽMOGAUS MIRTĮ. Aš nesiimu nagrinėti kliento klausimų, kurie yra nukreipti apie kito žmogaus mirties prognozes ( turima omenyje fizinė žmogaus mirtis). Išskirtinis atvejis, kada duotu momentu klausimas liečia mirties patale gulinčio žmogaus ir nuo kurio priklauso jo ir jo artimųjų likimas. ****

12. KLIENTO PASIRINKIMO TEISĖ. Aš atsisakau konsultuoti klientą, jei aš skaitau, kad darbas su juo man yra nepriimtinas. Be jokių priežasčių paaiškinimo. Tai – mano teisė.

13. KLAUSIMAI APIE TREČIUS ASMENIS. Aš sprendžiu klausimus apie trečius asmenis tik tokiu atveju, jei klausimo turinys tiesiogiai liečia klientą. Kitais likusiais atvejais, klausiu trečio asmens sutikimo apie jo asmeninių reikalų analizę su klientu. Vieši žmonės (politikai, aktoriai, visuomeniniai veikėjai), kurie apie save skelbiasi atviruose šaltiniuose, yra išskirtiniai atvejai.

14. KLIENTO PASLAPTIS. KONFIDENCIALUMAS. Aš gerbiu asmeninių žinių paslaptį, kuri liečia klientą. Tuo pačiu gerbiu kiekvieno kliento norą likti nežinomu. Laikau paslaptyje nuo trečių asmenų: kliento apsilankymą pas mane, dėl kokių problemų kreipėsi praėjusį kartą. Išskirtinai, jei klientas nepasinaudoja savo teise likti nežinomu, saugau jo asmeninius duomenis ( datą, laiką, gyvenamą vietą, šeimyninę sudėtį, dėl ko kreipėsi ir kt.) tik jam pačiam, žodžiu ar raštu, sutikus. Kliento privatumas, visada man yra pirmoje vietoje. Jei kliento apsilankymo metu, jo paties sutikimu, yra trečias asmuo, visą informaciją apie ankstesnius apsilankymus aš kalbu tik sutikus pačiam klientui. Išskirtiniu atveju laikoma, kai mano veiklos šalies įstatymai įpareigoja mane išskirtinėse situacijose ***** atskleisti kliento bendravimo paslaptį ir vardą, taip pat kada yra tiesioginė grėsmė mano ir mano artimųjų gyvybėms.

15. IŠVADŲ TEISINGUMAS. Įsipareigoju konsultuoti klientą teisingai išsakant savo pastebėjimus ir duodant patarimus be melo ir spekuliacijos. Aš kalbu tik tai ką matau konkrečioje situacijoje. Susilaikau nuo melagingų įvertinimų ir neaiškių pasiūlymų apie klaidingą informaciją iš kliento pusės ar kitų asmenų.

16. POZITYVUS KONSULTACIJOS KONTEKSTAS. Kiekvienoje situacijoje aš renkuosi tik kūrybinį, pozityvų ir optimistinį konteksto traktavimą. Net ir sunkiausiose krizinėse situacijose, kurias analizuoju, aš stengiuosi išlaikyti teisingą požiūrį, rasdamas kiek galima daugiau pozityvumo ( pliusų) narpliojamoje situacijoje. Aš stengiuosi išvengti savo pastebėjimų, patarimų, kurie sukeltų klientui depresiją, destrukciją, ar provokuojančią dvasinę traumą.

17. KOREKTIŠKAS POŽIŪRIS Į KITUS SPECIALISTUS. Bendraudamas su klientu, aš susilaikau nuo nekorektiškų įvertinimų apie kitus man žinomus ar nežinomus specialistus- ezoterikus.

18. VAIKŲ KONSULTACIJA ( NEPILNAMEČIŲ). Aš konsultuoju tik pilnamečius pagal šios šalies įstatymus klientus kurioje esu ******. Aš galiu konsultuoti vaiką (nepilnametį) tik gavęs tėvų arba globėjų sutikimą (žodinį ar rašytinį). Išskirtinis atvejis, kada klientas kreipiasi kaip slaptas klientas ir aš negaliu nustatyti jo amžiaus. *******

19. PSICHIŠKAI NESVEIKŲ KLIENTŲ KONSULTACIJA. Kad išvengti kritinių pasekmių mano konsultacijose ( nesąmoningų savižudybių iššaukimas, depresija), aš susilaikau nuo psichiškai nesveikų (esant medicininiam diagnozės patvirtinimui) klientų konsultavimo. Taip pat susilaikau nuo kliento konsultacijos esančio neadekvačioje afekto būsenoje (pavyzdžiui, sutuoktinio mirtis, staigi tragedija ir kt.). Taip pat neteikiu jokios konsultacijos girtiems, ar narkotikus vartojantiems klientams.

20. ASMENINĖ ERDVĖ. Aš – ezoterikas ir suvokiu savo neaprėpiamą atsakomybę kaip žmogaus – Žinių Nešėjas. Taip pat aš esu paprastas žmogus su savo mintimis, jausmais, savais išgyvenimais ir patirtimi. Aš turi pilną teisę į savo asmeninį gyvenimą ir galiu būti tuo kuo noriu konsultuodamas žmones ir situacijas išdėstytas aukščiau. Tai reiškia, kad nedarbo metu aš galiu gyventi savo gyvenimą ir laisvai elgtis taip kaip aš noriu pagal savo supratimą ir įsitikinimus. Aš turiu teisę į asmeninį poilsį, laiką ir erdvę.

* Pavyzdžiui, jei konkrečios valstybės įstatymai kelia jūsų gyvybei pavojų ( neleidžia dirbti, arba apriboja darbą). Arba ezoteriką verčia, remdamiesi savo šalies įstatymais, dezinformuoti, sukčiauti, pasakyti kliento paslaptis, informaciją, arba jį įskųsti.

** Pavyzdžiui, konsultantas gali sirgti, arba būti išgėręs, panaudojęs stiprių antibiotikų, ar narkotikų. Arba konsultantas išgyvena tokį patį laikotarpį, kaip ir klientas ( pvz.: kreipiasi moteris prieš skyrybas su vyru, o konsultantas taip pat pergyvena savo skyrybas).

*** Pavyzdžiui, politinis lyderis nori savo priešininko (oponento) mirties.

**** Pavyzdžiui, nuo vėžio ligoninėje miršta močiutė, o giminėms būtinai reikia išspręsti palikimo klausimus. Tokiu būdu, kliento klausime nėra palinkėjimo kitam asmeniui greitos mirties.

***** Pavyzdžiui, jei šalies oficialios tarnybos ( policija, saugumo tarnybos) išaiškina asmenis kaip teroristus ar įvykdžius teroristinį aktą, o mano klientą įtaria kaip bendrininką.

****** Pilnametystės amžius įvairiose šalyse gali būti skirtingas.

******* Pavyzdžiui, užsakymas konsultacijai užsakytas internetu ir nėra kaip patikrinti kliento amžiaus.

Laukite tęsinio…

4 komentarai

  1. Labai išsamiai aprašytos galimos situacijos. Pasigedau tik vieno – koks Jūsų požiūris į nėščių moterų konsultavimą. Ir visiškai sutinku, kad yra asmeninė erdvė, į kurią įsileidžiame ne bet ką.

    • Labai geras pastebėjimas. Ačiū. Darašysiu. Nėščioms moterims galima tik konsultacija, be jokių praktikų ir žinoma jokios magijos. Ačiū
      Sėkmės

Parašykite komentarą